Hva leter du etter?
Guatemala by (Wikimedia Commons)

Definisjoner urbanisering

Teksten under er hentet fra Byer - håp og utfordringer, Erik Berg, UD 2007.

Urban
Betyr by, tettsted eller annen bosetting hvor et flertall av befolkningen har inntekt fra aktiviteter i den urbane økonomien. Dette betyr andre aktiviteter enn jordbruk, skogbruk, jakt og fiske. Noen ganger relaterer urban til store byer, men her inkluder definisjonen små byer også.

Urbanisering
Er et begrep som lider under en forvirrende mengde definisjoner eller som ikke defineres. Blant de vanligste definisjonene finner vi følgende:

1 a. Andelen (prosent) av den totale befolkning som lever i urbane sentra eller
b. Antallet mennesker som lever der

2 a. Veksten i andelen (prosent) av den totale befolkningen som lever i urbane sentra;
b. Veksten i antallet mennesker som lever der

3 Den sosiale prosessen som fører til at en befolkning tilpasser seg den urban måten å leve på.

4 Den fysiske spredningen av bebygde landområder.

- Se også svar på Hva er urbanisering? for å lese mer om det å definere urbanisering.

Urbaniseringsnivå
Brukes i denne publikasjonen i meningen andel (prosent) av den samlede befolkning i et land som lever i urbane sentra.

Urban vekst
Betyr i denne sammenheng netto økning av den urbane befolkning.

Sekundær by
Har mindre enn 500 000 innbyggere og er ofte preget av rask befolkningsvekst, dårlig utbygd infrastruktur og sosiale tjenester.

Slum
På et ekspertgruppemøte i UN-HABITAT i november 2002 kom en opp med følgende definisjoner på en slum:
En bosetting i et urbant område hvor mer enn halvparten av innbyggerne lever i utilstrekkelig bolig og mangler grunnleggende tjenester.
Eller:
Et hushold i slummen er en gruppe individer som lever under samme tak i et urbant område som mangler en eller flere av følgende fem forutsetninger: varig bolig, tilstrekkelig bo-område, adgang til rent vann, adgang til sanitære tjenester, trygg bolig.

Urbane fattigdomsdimensjoner er bl.a:
• utilstrekkelig og ustabil inntekt
• bolig av dårlig kvalitet, risikoutsatt, overbefolket og utrygg
• utilstrekkelig leveranser av grunnleggende tjenester (rørlagt vann, sanitære tjenester, kloakk, veier som øker helse og arbeidsbelastninger)
• utilstrekkelige, ustabile eller risikoutsatte aktiva
• manglende offentlig infrastruktur
• begrensede eller manglende sikkerhetsnett (gratis helsetjenester, offentlige boliger)
• manglende rettighets/rettsbeskyttelse
• et politisk og administrativt system som ikke responderer.

Bærekraftig byutvikling

Målet med bærekraftig utvikling er levedyktige, produktive og inkluderende byer, tettsteder og landsbyer. Det omfatter forholdet mellom alle menneskelige bosettinger fra små byer til metropoler, mellom urbane sentra og den omliggende bygda samt bosettinger i krise. Som en prosess fanger det visjonen om vekst og utvikling for alle mennesker med basis i sosial harmoni, økonomisk levekraft og miljømessig bærekraft (UN-HABITAT, 2007).

Urbane miljøproblemer

Dette er trusler mot menneskers nåværende eller framtidige velvære som et resultat av menneskeskapte skader på det fysiske miljø som har sitt opphav i eller er skapt i urbane områder IIED (2001)

Trygg bolig (secure tenure)

Alle enkeltmennesker og gruppers rett til effektiv beskyttelse fra staten mot tvungen utkastelse (UN-HABITAT)

Tvungen utkastelse (forced eviction)

Permanent eller midlertidig flytting mot enkeltpersoners, familiers og/eller samfunns vilje fra hjem og/eller landområder de bebor uten tilgang til hensiktsmessige former for legal eller annen beskyttelse.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙