Hva leter du etter?

Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er et bredt begrep med mange egenskaper og flere dimensjoner. Begrepet ble lansert i Brundtland rapporten i 1987.

Utvikling

Begrepet utvikling har vært i stadig endring. Tidligere la utviklingsteorier først og fremst vekst på økonomisk utvikling. Problemet var at den økonomiske utviklingen og veksten hadde flere bieffekter. Det ble ikke nødvendigvis mindre fattigdom, og miljø og klima ble rammet hardt. Begrepet bærekraftig utvikling ble for alvor lansert i rapporten Vår felles framtid av FNs kommisjon for miljø og utvikling, som var ledet av Gro Harlem Brundtland i 1987. Rapporten understreket at utvikling måtte være bærekraftig i form av miljø og fattigdom.

Dimensjoner i bærekraftig utvikling

Bærekraftmålene til FN inneholder i alt 17 hovedmål og 169 delmål. En kan kalle alle 17 hovedmålene for ulike kategorier av bærekraftig utvikling, men det kan fort bli litt mye å forholde seg til. Det er det vanlig å operere med tre dimensjoner. Det er økonomiske-, miljø- og sosiale dimensjoner. Hvordan disse dimensjonene virker sammen er avgjørende for om utviklingen er bærekraftig. Det er ikke slik at hvert mål kan plasseres innenfor en dimensjon, men er ofte mer eller mindre knyttet til alle eller flere av de tre dimensjonene. Utrydde fattigdom har for eksempel kanskje en mest iøynefallende sosial og økonomisk dimensjon, men spiller også inn på miljø og klima dimensjonen.

Det er ingen fasit på hvor mange dimensjoner en bør plassere bærekraftig utvikling innenfor. Noen vil mene at dette er for få dimensjoner. For eksempel vil noen hevde at politikk(fordeling) er en avgjørende og selvstendig dimensjon for å utrydde fattigdom. Andre viktige dimensjoner kan være moral, legale og teknologiske.

En kan også se begreper som bærekraftig kultur, bærekraftig turisme og mye annet, og andre vil hevde at begrepet er blitt utvannet. Noen vil mene at sosialutvikling er viktig, men at bærekraft først og fremst bør dreie seg seg om miljø og klima. Noen vil kanskje også påstå at bærekraftig økonomisk vekst er en begrepsmessig selvmotsigelse, og at med 17 hovedmål og 169 delmål blir begrepet altfor komplisert og for lite målrettet i kampen for en bærekraftig planet. Med bærekraftmålene til FN får vi på den andre siden en innfallsvinkel som tilsier at vi er nødt til å se de tre dimensjonene i sammenheng for å lykkes med en bærekraftig utvikling.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙