Hva leter du etter?
Formidler som står foran skoleklasse på Kiellandsenteret

Klassebesøk på Kiellandsenteret

Hvorfor er litteratur viktig? Hva er en klassiker? Hvem var Alexander Kielland, og hvorfor skal vi lese Kielland i dag?

Kiellandsenteret tilbyr en rekke formidlingsopplegg som gir et innblikk Kiellands forfatterskap, hans litterære prosjekt, og den tiden han skrev i.

Et besøk på Kiellandsenteret kan imidlertid også handle om hvordan samtidslitteraturen går i dialog med eldre tekster, hva som skjer i møtet mellom leser og tekst, samt øvelser i kreativ skriving og det å finne mening i møtet med litterære tekster.

Les mer om de forskjellige formidlingsoppleggene her:

Kiellandsenterets tilnærming til litteraturformidling er tilpasset lærerplanverket og forståelsen av tverrfaglighet og dybdelæring som det legges opp til i fagfornyelsen. Elevene får en innføring i Alexander Kiellands dikting, og utfordres til å finne mening i ulike typer tekster fra norsk litteraturhistorie og fra vår egen tid.

Våre undervisningsopplegg tar utgangspunkt i følgende kompetansemål i norskfaget:

  • Å kunne engasjere seg i tekster og få innsikt i andre menneskers tanker, opplevelser og skaperkraft.
  • Å kunne forholde seg kritisk og selvstendig til de leste tekstene.
  • Arbeide med litterære tolkninger og sammenligne tekster.
  • Utforske og reflektere over hvordan tekster fra realismen framstiller mennesket, naturen og samfunnet.
  • Analysere og tolke romaner (…) fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten, og egen samtid.
  • Drøfte hvordan eldre tekster er relevante i dag.
  • Stimulere til elevmedvirkning og lærelyst ved hjelp av oppdagende og utforskende oppgaver.

"Torvmyr" – Kielland på ny 

Trenger klassen din en introduksjon til- eller en repetisjon av realismen, som litteraturhistorisk periode? Med utgangspunkt i Kielland-novelletten "Torvmyr" fra 1880 får elevene et innblikk i Kiellands forfatterskap og hans tanker om «å sette problemer under debatt» gjennom litteraturen.

Elevene inviteres til å reflektere over hva som kjennetegner en klassiker, og hvordan en tekst kan få fornyet relevans – lenge etter at den ble skrevet. Her vil vi trekke noen paralleller mellom "Torvmyr" og dagens klimalitteratur. Slik vil elevene få eksempler på hvordan samtidsforfattere bruker litteratur for å få fram et budskap, og på hvordan både realistiske og ikke-realistiske tekster kan være samfunnskritiske.

Som en del av besøket vil elevene bli utfordret til å skrive sine egne tekster med utgangspunkt i «Torvmyr». Vi har invitert en rekke rogalandsforfattere til å dele tankene sine rundt det å skrive, og til å lage inspirerende skriveoppgaver. Oppgavene kommer i ulike sjangre, og lar elevene prøve ut forskjellige skrivestrategier som kan oppmuntre til skriveglede, og til eksperimentering og lek med tekst. Formidlingsopplegget er tilpasset elever i norskfaget i videregående skole, og tar opp følgende kompetansemål fra læreplanverket:

  • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
  • skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler

Opplegget varer i cirka to timer, og vi kan ta imot to klasser samtidig.

Kielland og samtidslitteraturen: En litterær samtale på tvers av tid og rom

Hvordan kan vi aktualisere Kiellands forfatterskap via samtidslitteraturen? Hvordan får samtidslitteraturen kraft fra den eldre litteraturen? Hvordan snakker den eldre og den nye litteraturen sammen? Hvorfor, og hvordan, er denne samtalen meningsfull?

Kiellandsenteret tilbyr et formidlingsopplegg med utgangspunkt i sentrale begreper som “forståelse” og “mening”, knyttet til det å lese litteratur.

Litterær samtale

Elevene vil bli utfordret til å lese ulike tekster inn i en litterær samtale, som strekker seg på tvers av tid og rom. Her er det mulighet for å finne likheter og forskjeller, linjer og brudd, gjennomgående motiver, tendenser og sammenhenger - som kan åpne opp for nye innsikter, og føre til en utvidet forståelse av verdien av å lese litteratur.

Vi ber også elevene om hjelp til å løse en av våre aller viktigste oppgaver: Hvordan kan vi aktualisere og formidle Alexander Kiellands forfatterskap i dag?

Formidlingsopplegget er tilpasset elever på 10.trinn og i videregående skole, og baserer seg på læreplanverkets beskrivelse av lesing som en grunnleggende ferdighet i norskfaget.

Varighet: to skoletimer.

Maks antall elever: 25-30 stk.

Samvittighetskvaler

"Sandheden maa smugles ind i menneskene" skriver Alexander L. Kielland i et brev til Edvard Brandes i 1879. Han hadde nettopp debutert som forfatter, og så det som sin oppgave å avdekke borgerskapets hykleri og dobbeltmoral. I novellen "En god Samvittighed" fra Nye Novelletter (1880) gjør han nettopp det.

«En god samvittighet» er fortellingen om den velstående kvinnen som i beste mening oppsøker byens fattigkvarter for å gjøre en god gjerning, men som kommer i andre tanker når hun konfronteres med nødens og fattigdommens sanne ansikt. For hvordan ser vi oss selv i møte med andres ulykke, og hva er det egentlig som driver oss til barmhjertige handlinger?

I samarbeid med Kapittelfestivalen og Pelikanen Forlag publiserte vi en antologi der forfatterne Vigdis Hjorth, Kristin Auestad Danielsen og Tiril Broch Aakre bidrar med hver sin nytolkning av «En god samvittighet». Med Kiellands novellette som utgangspunkt undersøker vi hvordan de nyskrevne tekstene tematiserer hvilke samvittighetskvaler som rir oss i dag, og hvorvidt litteraturen kan ha den samme sprengkraften i dag - 140 år etter Kiellands forelegg?

Hva vil det si å lide samvittighetskvaler? Hvordan rettferdiggjør vi vår egen dobbeltmoral? Vi utfordrer elevene til å bearbeide, analysere og gjendikte novellene gjennom ulike øvelser, for slik å skape sin egen mening i møte med tekstene.

Varighet: to skoletimer.

Maks antall elever: 25-30 stk.

Som en forberedelse til besøket kan klassen se Tore Renberg lese «En god samvittighet» i anledning Kapittelfestivalens 25-årsjubileum.

Se også Vigdis Hjorth, Tiril Broch Aakre og Kristin Auestad Danielsen i samtale om sine nytolkninger av Kiellands novelletter.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙