Hva leter du etter?
To gutter låner bøker på utlånsautomat i 1. etasje på Sølvberget

Lånereglement for bibliotekene

Sølvbergets lånereglement ble vedtatt av Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger kommune 10. november 2021.

1. Hjemmel

Med hjemmel i lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108 § 4 tredje ledd vedtar Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger kommune reglement for Sølvberget bibliotek og kulturhus.

2. Virkeområde

Disse bestemmelsene gjelder for alle lån ved Sølvberget bibliotek og kulturhus med filialer. Bestemmelsene gjelder også bruk av selvbetjent bibliotek.

3. Formål

Reglementet har til formål å regulere forholdet mellom låner og Sølvberget bibliotek og kulturhus som etableres når låner registrerer seg i låneregisteret, samt fastsette ordensbestemmelse for bruk av biblioteket.

4. Gratis prinsippet

Det er gratis å låne for alle med lånerett.

5. Hvem kan bli låner

Alle som har bostedsadresse i Norge, kan bli lånere. Alle som skal låne må ha bibliotekkort. Dersom du har et nasjonalt bibliotekkort utstedt ved et annet bibliotek, kan du aktivere det ved Sølvberget bibliotek og kulturhus.

1. Voksne (over 18 år): Du kan få utstedt nasjonalt kort hos oss. Enten ved å signere digitalt gjennom ID-porten, eller ved å møte opp personlig og framvise godkjent legitimasjon*.

2. Barn (under 18): Alle barn kan få bibliotekkort, men for barn under 15 år må foresattes kontaktinformasjon fylles ut i registreringsskjemaet. Barnet må møte med foresatte ved utstedelse av kort for første gang. Foresatte må vise legitimasjon. (Unntak: Når barn får nytt bibliotekkort ved skolebesøk, så holder det med digitalt signert skjema fra foresatte) Fra fylte 15 år kan du få utstedt bibliotekkort selv, enten ved å signere digitalt gjennom ID-porten, eller ved å møte opp personlig og framvise godkjent legitimasjon*.

3. Institusjoner kan etter avtale få bibliotekkort for materiale som skal brukes til egen virksomhet. Institusjonen må oppgi en ansvarsperson. Tap og skader må erstattes etter samme regler som for personlige lånere. Institusjonskort skal ikke brukes til private lån.

6. Personvernerklæring

Sølvberget bibliotek og kulturhus ivaretar lånerens personvern og personopplysningene behandles i samsvar med lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og den til enhver tid gjeldende lovgivning for øvrig.

Sølvberget bibliotek og kulturhus har utarbeidet en personvernerklæring som beskriver hvilke personopplysninger som blir mottatt, samlet inn og behandlet når man registrerer seg som låner, bruker «Min Side» og besøker Sølvberget sine nettsider.

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til låner som enkeltperson. Sølvberget oppfordrer låner til å lese nøye gjennom personvernerklæringen. Sølvberget bibliotek og kulturhus sine ansatte undertegner taushetserklæring ved tilsetting.

7. Registrering

Låner bekrefter at bibliotekets reglement er lest og akseptert ved å hake av godkjenning av vilkårene i registreringsskjemaet. Lånenummeret gjelder også nasjonalt. Du må oppgi fødselsnummer. For personer med midlertidig opphold registreres D- eller DUF- nummer.

Låneren er til enhver tid ansvarlig for at registrerte kontaktopplysninger, som adresse, telefonnummer, e-postadresse og lignende, er korrekte. Primært vil e-post og SMS benyttes i kommunikasjon med biblioteket om denne er oppgitt. Dette gjelder meldinger om purring, orientering om reserveringer/bestillinger og annen korrespondanse fra biblioteket.

8. Lån

For å låne på biblioteket må låner ha aktivert bibliotekkonto. Materialet biblioteket tilbyr er rettighetsbelagt i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven), enten du låner det med deg hjem eller bruker det i biblioteket. Dette gjelder alt materiale, både fysisk og digitalt. Låner er ansvarlig for å overholde åndsverkloven, og overtredelse kan medføre sanksjoner.

Eier av bibliotekkort kan gjøres ansvarlig for tap biblioteket påføres ved at andre misbruker kortet. Foresatte er ansvarlige for materiale lånt av barn/ungdom opp til 18 år.

Låneren er ansvarlig for alle lån på kontoen sin og for at lånt materiale tilbakeleveres innen leveringsfrist. Lånetiden avhenger av materialtype. Biblioteket er ikke ansvarlig dersom lånt materiale, fysisk eller digitalt, skader lånerens avspillingsutstyr.

9. Sanksjoner

Ved for sen innlevering, og ved tap eller skader på lånt materiale, plikter låner å betale gebyr etter gjeldende satser.

Dersom materialet ikke tilbakeleveres etter to purringer, anses materialet for tapt, og låneren må erstatte materialet etter fastsatte satser. Ved innlevering av materialet frafaller biblioteket krav på erstatning, men omkostninger og gebyrer må betales. Ved tap av bibliotekkort får låner et nytt kort mot at det betales et fastsatt gebyr. Tap eller tyveri av bibliotekkort må meldes til biblioteket slik at kortet sperres.

Brudd på reglementets bestemmelser kan medføre tap av låneretten.

10. Ordensbestemmelser

Alle som bruker biblioteket, forplikter seg til å overholde de til enhver tid gjeldende ordensbestemmelser.

11. Særlig om selvbetjent bibliotek

Alle lånere over 16 år får tilgang til selvbetjent bibliotek. Låner får tilgang gjennom elektronisk legitimering i døra. Denne tilgangen er personlig.

Foresatte kan ta med seg sine egne barn. Barn skal ikke etterlates alene i biblioteket i selvbetjent tid.

Det er videoovervåking i biblioteklokalene. Opptak oppbevares etter gjeldende lov og forskrifter.

Overvåkningen er av hensyn til låners sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Enkelte rom og fasiliteter kan være låst i selvbetjent tid.

Opphold på selvbetjent bibliotek skjer på eget ansvar.

12. Ikrafttredelse

Reglementet er vedtatt av Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger kommune 10. november 2021.

*Godkjent legitimasjon vil i denne sammenhengen si legitimasjon med ett av disse tre typene identifikasjonsnumre: Norsk personnummer, D-nummer eller DUF-nummer.

Les også

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙