Globalhistorie: Spørsmål og svar

En oversikt med lenker til svar fra Nord-sør-biblioteket på spørsmål om internasjonal historie.  • Hvorfor og hvordan ble Sør-afrika kolonisert?
  Hva var målsettingen til Storbritannia for koloniseringen av Sør-Afrika, og hvordan ble Sør-Afrika styrt? • Avkolonisering
  Når og hvorfor fikk de tidligere koloniene i Afrika selvstendighet? • Imperialisme og kolonialisme?
  Jeg skal drøfte forutsetninger, drivkrefter, årsaker og konsekvenser til imperialismen og kolonisering?  • Hva var drivkreftene bak imperialismen?
  Det var først og fremst ulike økonomiske forhold som var årsaken til imperialismen, men flere andre drivkrefter bidro også til stormaktenes kolonisering. • Hvilke områder ble kolonisert?
  De fleste områder i Afrika, Amerika og Asia ble kolonisert eller lagt under de vestlige kolonimaktene sin innflytelse i ulike perioder.  • Spill om kolonisering og imperialisme?
  Er det noen spill som kan brukes i forbindelse med læring og undervisning om verdenshistorie og kolonisering spesielt? • India som koloni?
  Hvis India ikke hadde vært koloni? Hvilket styresett innførte kolonimakten i India, fikk lokalbefolkningen ta del i styre?  • Avkolonisering i India
  Hvorfor og hvordan ble India en selvstendig stat? • Hvorfor ble India kolonisert ?
  Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan en få litt ulikt inntrykk, alt etter hvilke kilder en leser.  • Kina som koloni
  Kolonitiden i Kina var mer preget av at kolonimaktene i vesten dikterte handelsbetingelsene med Kina, og handelskriger, enn erobring av store områder.  • Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika?
  På slutten av 1800-tallet ble koloniseringen av Afrika i enda større grad satt i system. En økonomisk krise oppstod i Europa som gjorde behovet for kolonier større, og ny teknologi og viten gjorde det lettere å administrere og kontrollere områder i innlandet. • Koloniseringen av Afrika?
  Hva var konsekvensene av koloniseringen av Afrika på 1800-tallet, spesielt kulturelle konsekvenser. Hva var årsakene til å kolonisere og bakgrunnen for delingen av Afrika?   • Koloniseringen av Kongo
  De første europeerne i Kongo var portugisiske sjøfarere . I 1483 satte Diogo Cão det portugisiske flagget ved utløpet til elven Kongo. Det ble raskt opprettet handelsforbindelser og slaver ble snart den dominerende handelsvaren.  • Kolonien Rhodesia?
  Hvordan ble kolonien styrt, foregikk råvareutnyttingen ved frivillighet fra innbyggerne? Og flere andre spørsmål om Rhodesia. • Tanzania som koloni?
  Hvilket europeisk land hadde herredømmet i Tanzania, hvordan var kolonitiden?  • Imperialismen og Etiopia?
  En snakker gjerne om en imperialistisk epoke i verden fra omkring 1870 til midten av nittenhundre tallet. Etiopia og Liberia var de eneste afrikanske landene som ikke ble kolonisert i denne perioden, men imperialismen satte likevel sitt preg på Etiopia • Nigeria og kolonitiden?
  Hvilke ressurser fikk Storbritannia ut fra Nigeria og når ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria? • Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar en dansk-norsk koloni i India?
  Hva var årsaken til at det dro skip fra Norge og Danmark til Trankebar?An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙